Hlavní partneri:                             


    Partneri:            

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
  Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Geodetický a kartografický ústav v Bratislave

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

Tatry 2022
Globálna geodézia a geoinformatika
pri príležitosti
7
0. rokov katedry globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU
3
2. rokov Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov
72
. rokov Geodetického a kartografického ústavu
(okrúhle výročia SSGK i GKÚ pre pandémiu sa neoslávili)
 

Akcia je zahrnutá i do plánu dlhodobého vzdelávania
autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.

pozvánka   

v štvrtok - piatok, 24.-25.11.2022
hotel SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese
 

Termíny:
15.7.2022 – nultá pozvánka, prihlasovanie prednášok (abstrakty)

1.9.2022 – otvorenie registrácie s úhradou účastníckeho poplatku

do 16.9.2022 –  doručenie abstraktov - emailom na ssgk()ssgk.sk
15.11.2022 – ukončenie registrácie
 

Program:

    Štvrtok, 24.11.2022 - od 13:00 registrácia účastníkov

14:00 hod. – otvorenie konferencie

14:15  – Blok A
Globálna geodézia, geodetické základy, fyzikálna geodézia a geodynamika

1)     16 rokov SKPOS  - Ing. Karol SMOLÍK, Ing. Branislav DROŠČÁK, PhD., Geodetický a kartografický ústav Bratislava

2)     NOVÝ PREPOČET SÚRADNÍC SKPOS A ICH PRÍSPEVOK KU GEOKINEMATIKE SLOVENSKA - Ing. Martin FERIANC, Geodetický a kartografický ústav Bratislava

3)   GNSS – VHODNÝ PROSTŘEDEK PRO ŘEŠENÍ RIZIKOVÝCH A GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH GEOLOGICKÝCH ÚZEMÍ -
Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.,
Katedra geodézie a důlního měřictví, Hornicko geologická fakulta Technickej univerzity Ostrava; prof. Ing. Otakar ŠVÁBENSKÝ, CSc., doc. Ing. Jiří BUREŠ, Ph.D., Ústav geodézie, FAST Vysoké učení technické v Brně

4)     nová zjednotená gravimetrická databáza alpsko - karpatskej oblasti - Mgr. Pavol Zahorec, PhD., Mgr. Ema Nogová, Ústav vied o Zemi SAV v.v.i., Ing. Juraj PAPČO, PhD., Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU, prof. RNDr. Roman PAŠTEKA, PhD., prof. RNDr. Miroslav BIELIK, DrSc., Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK, (AlpArray Gravity Research Group)

5)     najvýraznejšie charakteristiky úplných bouguerových anomálií v ALParray oblasti -
prof. RNDr. Miroslav BIELIK, DrSc
., prof. RNDr. Roman PAŠTEKA, PhD., Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK, Mgr. Pavol Zahorec, PhD., Ústav vied o Zemi SAV v.v.i., Ing. Juraj Papčo, PhD., Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU, (AlpArray Gravity Research Group)

6)     lokálny kvázigeoid v tatrách určený metódou konečných prvkov - Ing. Róbert ČUNDERLÍK, PhD., Ing. Marek MACÁK, PhD., doc. Ing. Zuzana MINARECHOVÁ, PhD., Prof. RNDr. Karol MIKULA, DrSc., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU, Mgr. Pavol ZAHOREC, PhD., Ústav vied o Zemi SAV v.v.i., Ing. Juraj PAPČO, PhD., Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU, Ing. Miroslava MAJKRÁKOVÁ, PhD., Geodetický a kartografický ústav Bratislava

7)     KOLOKÁCIA INSAR A GNSS: PRVÉ SKÚSENOSTI PRI IMPLEMENTOVANÍ V RÁMCI SIETE SKPOS - Ing. Juraj PAPČO, PhD.,
Ing. Richard CZIKHARDT, PhD., Ing. Lukáš KUBICA, Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU, Ing. Marek BAJTALA, PhD., Katedra geodézie, Ing. Branislav DROŠČÁK, PhD., Ing. Martin FERIANC,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Ing. Matúš BAKOŇ, PhD., Katedra financií, účtovníctva a matematických metód, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Prešovská univerzita v Prešove

 prestávka
16:30 – Blok B

Geoinformatika, geografické informačné systémy a priestorové dáta
 

1)           MODELOVANIE SOLÁRNEJ RADIÁCIE v TATRÁCH NA zÁKLADE DÁT Z LASEROVÉHO SKENOVANIA – moŽnosti a obmedzenia -  
doc. Ing. Renata ĎURAČIOVÁ PhD.,
Ing. Filip PRUŽINEC, PhD., Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU

2)           Využitie DMR 5.0 na spresnenie polohy a výšky tatranských končiarov - Ing. Linda Gálová, PhD., Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky., Mgr. Vladimír HONEC, Geodetický a kartografický ústav Bratislava

3)           Modelovanie povrchovej teploty v zastavanom území pomocou 3D modelu mesta - prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.,
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

4)           Príspevok Geografického ústavu SAV k poznaniu krajinnej pokrývky a jej zmien na Slovensku aplikáciou údajov diaľkového prieskumu Zeme - Ing. Daniel SZATMÁRI, PhD., RNDr. Ján FERANEC, DrSc., Geografický ústav SAV, v. v. i.

5)           NOVINKY V APLIKÁCIÁCH, PRODUKTOCH A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH GEODETICKÝM a KARTOGRAFICKÝM ÚSTAVOM BRATISLAVA  - Ing. Tomáš DEKAN, Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6)           Budovanie vedeckého a edukačného centra pokročilých GIS technológií na Ústave geodézie, kartogragie a GIS Fakulty FBERG, TU v KE  - doc. Ing. Peter BLIŠŤAN, PhD., EMBA., Fakulta FBERG, Technickej univerzity v Košiciach

7)           Pasportizace historického objektu formou bim -
doc. Ing. Radovan MACHOTKA, PhD., Ing. Tomáš VOLAŘÍK, Ph.D., Ing. Michal KURUC, Ph.D., Ing. Richard KRATOCHVÍL, Ing. Alena Berková, Ústav geodézie, FAST VUT v Brně

8)           možnosti spracovaniA priestorových údajov Z mobilného laserového skenovania  - Ing. Marko Paško, Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o., Bratislava

19:30 – Večera - raut

    Piatok 25.11.2022 - 9:00 hod.
9:00 – Blok C
Projekty, výsledky a skúsenosti z oblasti globálnej geodézie a geoinformatiky

1)           DRUŽICOVÉ MISIE GRACE A GRACE-FOLLOW ON: SPRACOVANIE DÁT A VYBRANÉ APLIKÁCIE  -
prof. Ing. Juraj JANÁK, PhD.,
Ing. Barbora KOREKÁČOVÁ, Katedra globálnej geodézie
a geoinformatiky SvF STU, Ing. Michal KOLLÁR, PhD., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
SvF STU

2)          10 rokov so sférickými harmonickými funkciami  -
Ing. Blažej BUCHA, PhD.,
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU

3)           URČENIE PLOŠNEJ HMOTNOSTI POMOCOU DRUŽICOVÝCH MISIÍ GRACE A GRACE-FO  - 
doc. Ing. Michal
Šprlák, PhD., prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D, Ing. Martin Pitoňák, PhD., NTIS – Nové technologie pro informační společnost, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Dr., M. Sc
. Khosro Ghobadi-Far, Department of Geosciences, Virginia Polytechnic Institute and State University, prof. Dr. Shin-Chan Han, School of Engineering, Faculty of Engineering and Built Environment, University of Newcastle, University Drive

4)         Modelovanie tiažových porúch pomocou GLobálneho Tiažového modelu XGM2019 a Globálných Výškových modelov  - Ing. Martin PITOŇÁK, PhD., NTIS – Nové Technológie pre Informačnú Spoločnosť, Fakulta aplikovaných vied, Západočeská univerzita, Plzeň, doc. Ing. Michal Šprlák, PhD., Katedra geomatiky, Fakulta aplikovaných vied, Západočeská univerzita, Plzeň, Dr. Matej VARGA. Inštitút geodézie a fotogrametrie, Katedra stavebného, environmentálneho a geomatického inžinierstva, ETH Zürich

5)           Některé aplikace „aspektů“ gravitačních polí -
prof. Ing. Jan KOSTELECKÝ, DrSc
., Katedra geodézie a důlního měřictví, Hornicko geologická fakulta Technickej univerzity Ostrava

6)           Kvázigeoid pre Jadranský výškový systém na Slovensku  - Ing. Miroslava Jančovičová, PhD., Ing. Ján Bublavý,
Ing. Branislav
Droščák, PhD., Geodetický a kartografický ústav Bratislava

7)          slovenská sopečná gravimetria 2018–2022  -
RNDr. Peter VAJDA, PhD.,
Mgr. Pavol ZAHOREC, PhD., Ústav vied o Zemi SAV v.v.i., Ing. Juraj PAPČO, PhD., Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU

8)           Aktuálny stav budovania kalibračnej základnice Viničné - Ing. Peter Korčák, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave,
Ing. Miroslav MALIŠ,
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Ing.
Miroslava JANČOVIČOVÁ, PhD., Ing. Lukáš ORAVEC, Geodetický a kartografický ústav Bratislava

9)           PríNOSy VYSPELÝCH GNSS PRIJÍMAČOV - Ing. Dominik Laufík, Geotronics Slovakia, s.r.o., Bratislava

10)      URČOVÁNÍ MAGNITUDY ZEMĚTŘESENÍ POMOCÍ "METODY PRECISE POINT POSITIONING"  - Ing. Jakub NOSEK, Fakulta stavební, VUT v Brně, Ing. Pavel Václavovic, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby

11)       Integrita GNSS pre otvorené služby  -
doc. Ing. Juraj
Gašinec, PhD., FBERG, TU v Košiciach, Ing. Dušan
Ferianc, EUR ING, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, doc. Ing. Silvia Gašincová, PhD., Slovenský pozemkový fond Košice, Ing. Michal VOLKMANN, VÚGTK, v.v.i., Dr. h. c. prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., TU v Košiciach

12)      REMOTIO: INSAR GEODÉZIA A KONTINUÁLNY MONITORING STABILITY OBJEKTOV  - Ing. Matúš Bakoň, PhD., insar.sk s.r.o., Prešov,
Ing. Lukáš
Kubica, Ing. Juraj Papčo, PhD., Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU, Ing. Milan Muňko, Ing. Jakub Straka, AI-MAPS s.r.o., Bratislava, Ing. Martin Prvý, Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava,
RNDr. Peter
Ondrejka, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

13)        Koniec stereografického systému na slovensko-maďarskej štátnej hranici  -
Ing. Ján
Bublavý, Ing. Branislav Droščák, PhD., Geodetický a kartografický ústav Bratislava

13:00 – obed, záver
    

Odborní garanti:

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. – Politechnika Warszawska
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. – VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – VÚT v Brne
prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – TU vo Zvolene
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. - PF UPJŠ v Košiciach
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. – KGGI, SvF STU Bratislava
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – Komora geodetov a kartografov, SvF STU Bratislava
doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA – BERG TU v Košiciach
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., EUR ING – BERG TU v Košiciach, SSGK
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. – KGGI, SvF STU v Bratislave
Ing. Katarína Leitmannová, – ÚGKK SR
Mgr. Ľuboslav Michalík – GKÚ v Bratislave
Ing. Branislav Droščák, PhD. – GKÚ v Bratislave
Ing. Juraj Papčo, PhD. – KGGI, SvF STU v Bratislave, SSGK

Organizační garanti:

Ing. Dušan Ferianc, EUR ING – SSGK
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., EUR ING – SSGK, KG, SvF STU Bratislava
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., EUR ING – SSGK, KG, SvF STU Bratislava
Ing. Juraj Papčo, PhD. – SSGK, KGGI, SvF STU Bratislava
  

Účastnícky poplatok: 120 € bez ubytovania.
Úhradou účastníckeho poplatku sa potvrdzuje registrácia.
Obsahuje komplexné náklady spojené s organizačným zabezpečením konferencie, prenájmom, občerstvením a zborníkom abstraktov.
Ubytovanie podľa vlastného výberu alebo iba cez nás v prihláške v hoteli Trigan:
- ubytovanie s raňajkami, miestnym poplatkom v 1/1 za 60,50€ os/noc,
- ubytovanie s raňajkami, miestnym poplatkom v 2/2 za 53,50€ os/noc,
Účastnícky poplatok s ubytovaním 180,50 € resp. v izbe 2/2 173,50 €,

Zrušenie registrácie po 15.11.2022 už nie je možné, vrátane vrátenia účastníckeho poplatku
aj s  ubytovaním.

Údaje na úhradu vložného:
Banka: VÚB a.s. Bratislava Názov účtu: SSGK
BIC: SUBASKBX
   IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062
variabilný symbol: IČO
správa: (priezvisko)

Kontakt:
E-mail: ssgk@ssgk.sk
VV SSGK, Koceľova 15, 821 08 Bratislava

 

        Hlavní partneri:                 

 

    Partneri:           

  návrat