Hlavní partneri:                             


    Partneri:         

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
  Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Geodetický a kartografický ústav v Bratislave

Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu

Tatry 2022
Globálna geodézia a geoinformatika
pri príležitosti
7
0. rokov katedry globálnej geodézie a geoinformatiky StF
3
0. rokov Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov
3
0. rokov Geodetického a kartografického ústavu

pozvánka     on-line rezervácia (1.9.)   abstrakt_vzor

v štvrtok - piatok, 24.-25.11.2022
hotel SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese
 

Termíny:
15.7.2022 – nultá pozvánka, prihlasovanie prednášok (abstrakty)

1.9.2022 – otvorenie registrácie s úhradou účastníckeho poplatku

15.9.2022 –  doručenie abstraktov
15.11.2022 – ukončenie registrácie
 

Program:

    Štvrtok, 24.11.2022 - od 13:00 registrácia účastníkov

14:00 hod. – otvorenie konferencie

14:15  – 16:15 Blok A
Globálna geodézia, geodetické základy, fyzikálna geodézia a geodynamika

16:15 – 16:30 – prestávka
16:30 – 18:30  Blok B

Geoinformatika, geografické informačné systémy a priestorové dáta
19:30 – Raut

    Piatok 25.11.2022 - 9:30 hod.
9:30 – Blok C
Projekty, výsledky a skúsenosti z oblasti globálnej geodézie a geoinformatiky
13:00 –  záver  –  obed
    

Odborní garanti:

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. – Politechnika Warszawska
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. – VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – VÚT v Brne
prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – TU vo Zvolene
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. - PF UPJŠ v Košiciach
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. – KGGI, SvF STU Bratislava
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – Komora geodetov a kartografov
doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA – BERG TU v Košiciach
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., EUR ING – BERG TU v Košiciach, SSGK
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. – KGGI, SvF STU v Bratislave
Ing. Katarína Leitmannová, – ÚGKK SR
Mgr. Ľuboslav Michalík – GKÚ v Bratislave
Ing. Branislav Droščák, PhD. – GKÚ v Bratislave
Ing. Juraj Papčo, PhD. – KGGI, SvF STU v Bratislave, SSGK

Organizační garanti:

Ing. Dušan Ferianc, EUR ING – SSGK
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., EUR ING – SSGK, KG, SvF STU Bratislava
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., EUR ING – SSGK, KG, SvF STU Bratislava
Ing. Juraj Papčo, PhD. – SSGK, KGGI, SvF STU Bratislava
  

Účastnícky poplatok: 120,- €
Úhradou účastníckeho poplatku sa potvrdzuje registrácia. Obsahuje komplexné náklady spojené s organizačným zabezpečením konferencie, prenájmom, občerstvením a zborníkom abstraktov.
Ubytovanie podľa vlastného výberu alebo cez nás - prihlášku v hoteli Trigan:
- ubytovanie s raňajkami, miestnym poplatkom v 1/1 za 60,50€ os/noc,
- ubytovanie s raňajkami, miestnym poplatkom v 2/2 za 53,50€ os/noc,
pozor, počet izieb je obmedzený.
Zrušenie registrácie po 15.11.2022 už nie je možné, vrátane vrátenia účastníckeho poplatku.

Údaje na úhradu vložného:
Banka: VÚB a.s. Bratislava Názov účtu: SSGK
BIC: SUBASKBX
   IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062
variabilný symbol: IČO
správa: (priezvisko)

Kontakt:
E-mail: ssgk@ssgk.sk
VV SSGK, Koceľova 15, 821 08 Bratislava

 

        Hlavní partneri:                 

 

    Partneri:         

 

   

 

 

   návrat