Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov   
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů

            

26. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni
2
. - 4. 6.2022

Hotel Vienna House Andel's **** Lodž

     
 
Cieľom 26. medzinárodných poľsko – česko - slovenských geodetických dní je integrácia profesijných špecialistov zo zúčastnených krajín v odbornej i spoločenskej problematike.
Pozvánka        Fotogaléria akcie

Pre nečakaný záujem prihlásených bola zabezpečená spoločná preprava autobusom
z Bratislavy, parkoviska pred Domom kultúry Ružinov do Lodže.

        1.)   Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch od národných autorít

                Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych i kartograficznych        

1.1.    Alica Kulka - Rozwój infrastruktury danych przestrzennych w Polsce.
Problems of the implementation European height frame EVRF in Poland. (P)

1.2.    Karel Štencel - Aktuální informace o činnosti státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí v České republice. (C)

1.3.    Ján Mrva - Stručné vyhodnotenie Smerov rozvoja ÚGKK SR.
Brief evaluation of the ÚGKK SR. (S)

2.)    Úloha geodézie pri formovaní mestského priestoru (Smart City)
a vidieckych oblastí (Smart Village)

      Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast (Smart City) i terenów wiejskich (Smart Village)

2.1.    Jan Schnerch Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miasta Łodzi. (P)

2.2.    Jiří Formánek -Digitální technická mapa ČR a centrální komponenta DMVS ve správě ČÚZK.
Digital technical map of the Czech Republic and the central component of DMVS in the management of ČÚZK. (C)

2.3.    Réka Matoušková, Barbora Bujňáková - Cesta Bratislavy k Smart City.
The road of Bratislava to smart city.
(S)

3.)    Automatizácia a aplikácia inovatívnych meracích techník v geodéziii
    Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych w geodezji

3.1.    Marek Woźniak, Krzysztof Woźniak - Optyczny system do pomiaru względnych przemieszczeń elementów konstrukcji budowlanych w obszarze dylatacji i szczelin.
Photo system for measuring relative displacements of building structure elements with regard to joints and cracks. (P)

3.2.    Václav Šafář, Pavel Černota Bezkontaktní metody měření v katastru České republiky.
Contactless methods measurement by cadastral mapping in the Czech Republic. (C)

3.3.    Dominik Kollár Zber priestorových údajov na podklade panoramatických snímok mobilného mapovania.
Spatial data collection using panoramic images from mobile mapping system. (S)

4.)    Miesto geodeta a využívanie geodetických techník v iných odvetviach
   Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych branżach

4.1.        Andrzej Dziubiński, Joanna Zalewska - Wpływ służby geodezyjnej województwa na rozwój regionu – wybrane przykłady.
Impact of regional geodetic service on region development - case studies. (P)

4.2.        Marcel Brejcha - Využití kombinace výsledků bezpilotního snímkování a elektrické odporom tomografie pro výpočet objemů navětralých partií nestabilního skalního bloku.
Application of combination of pilot-free image results and electrical resistance tomography for calculating the volumes of winded parts of non-stable rock block. (C)

4.3.        Michal Šprlák, Pavel Novák, Shin-Chan Han, Will Featherstone, Martin Pitoňák - Modely hustoty kôry a globálneho gravitačného poľa mesiaca z dát družicovej mise Grail a senzoru Lola.
Crustal density and global gravitational field models on the moon from Grail and Lola satellite data. (S)

 

5.)    Smery rozvoja národných priestorových referenčných systémov
   Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych

5.1.        Tomasz Olszak, Jarosław Somla, Katarzyna Kalinczuk-Stanałowska - Problematyka  realizacji europejskiego układu wysokościowego EVRF  w Polsce.
Problems of the implementation european height frame EVRF in Poland.

5.2.        Jan Řezníček Aktuální stav správy geodetických referenčních systémů v České republice. 
Present status of administration of geodetic reference systems in the Czech Republic.

5.3.        Miroslav Steinhübel, Miroslav Mališ - Koncepcia rozvoja rezortu ÚGKK SR na roky 2021-2025 - Geodézia a geodetické základy.
The development concept of the ÚGKK SR for 2021-2025 - Geodesy and geodetic control.

         6.)    Moderné technológie a algoritmy v geodézii  -
                   
študentské, doktorantské     práce z univerzít
                 Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji - sesja studencka i doktorancka

6.1.        Aleksander Kulbacki - Akwizycja danych hydrograficznych
z zastosowaniem bezzałogowych platform pływających.
Hydrographic data acquisition using unmanned floating platforms.

6.2.        Juraj Kello – Priestorové zameranie a grafická interpretácia zrúcaniny hradu Čičva v prostredí softvérov spoločnosti AUTODESK.
Spatial surveying and graphic interpretation of Čičva Castle ruins in software Autodesk Inc.

6.3.        Andrej Hideghéty, Marek Fraštia, Peter Dušička, Ján Rumann - Meranie pretvorenia dna odtokového kanála na modeli vodného diela Hričov.
Deformation measurements of the bottom of drain channel on the Hričov power pond model.

6.4.        Paweł Czernic - Wykorzystanie technik fotogrametrycznych do tworzenia modeli 3D obiektów muzealnych na potrzeby wizualizacji
w wirtualnej rzeczywistości.
Use of photogrametric techniques for creating 3D models of museum objects for the needs of  visualization in virtual reality.

6.5.        Tomáš Suk -  Způsob určovaní teplotního gradientu pro potřeby IG. Method of determining the temperature gradient for the needs of IG.

6.6.        Peter Kyseľ - Využitie UAV v katastri nehnuteľností.
Utilization of UAV in the cadastre of real estates.

 

                              Časový program:

Štvrtok 2.6.2022

do 15:30    Check-in na recepcii hotel

16:00    Zahájenie, príhovory reprezentatov národných stavovských spoločností a hostí
16:30   
referáty z oblasti 1.)

17:30   
referáty z oblasti 2.)
20:30   
Spoločenský večer

Piatok  3.6.2022

                                    9:00      referáty z oblasti sekcie  3.)
       
                            11:00    referáty z oblasti sekcie  4.)
                                   
12:30    obed
                                    13:30        
Exkurzie
                                    20:00       
 
Raut

Sobota  4.6.2022

                               9:00     referáty z oblasti sekcie  5.)
                                  10:30   
referáty z oblasti sekcie  6.)
                                  13:00   
Ukončenie 26. MGD

Na výber alternatívy exkurzií:

1.      Centrum Nauki i Techniki EC1 - Centrum vedy a techniky

2.      Centralne Muzeum Włókiennictwa i   Skansen Miejskiej Architektury Drewnianej - Textilné muzeum a skanzem

3.      Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sztuki Nowoczesnej ms2  - Mestské muzeum a Muzeum moderného umenia

 

Termíny:

        Do 12.2.2022 – zaslať prihlášku na rezerváciu ubytovania v mieste konferencie       

        Do 30.3.2022 – zaslať záväznú prihlášku vrátane výberu exkurzie

        Do 15.4.2022uhradiť účastnícky poplatok  €

       Účastnícky poplatok:

    Účastnícky poplatok: (270 €/osoba), ktorý zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v dvoj-lôžkových izbách hotela Hotel Vienna House Andel's), konferenčné poplatky, stravovanie, exkurziu a pracovné materiály. Členovia SSGK majú z tejto ceny zľavu na (250 €). Storno po 1.5.2022 nie je možné, iba výmena účastníka.

Údaje na úhradu:

názov účtu: SSGK  v VÚB – Bratislava – Ružinov,
SWIFT SUBASKBX    IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062     VS: IČO resp, dátum narodenia RRMMDD

Kontakt na registráciu:

        Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , Koceľová 15, 815 94  Bratislava,
        
e-mail: ssgk@ssgk.sk 

        Organizačný garant: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., EUR ING (0903 786 614)

                           

 Späť