Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

 a 
Katedra geodézie SvF STU Bratislava

pripravili webinár prostredníctvom Microsoft Teams

 „Využitie produktov leteckého snímkovania a laserového skenovania v geodetickej praxi“

(webinár je zaradený do programu vzdelávania KGK)

Dňa 28.6. 2021 (pondelok) od 9:00 do 11:30 hod.

                               Rámcový program:

          9:00                doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (SSG a Katedra geodézie) - Úvod

          9:05                Ing. Katarína Leitmannová (ÚGKK SR) - Produkty rezortu ÚGKK SR

          9:15                Ing. Tomáš Dekan (Geodetický a kartografický ústav v Bratislave)
                                 
 Práca s DMR, s ortofotomozaikou a s mračnom bodov v QGIS
- manuály QGIS

Práca s rastrami ortofotomozaiky v QGIS - pripojenie, nastavenie súr. systému, transformácia, spojenie rastrov, zistenie presného dátumu leteckého snímkovania.
- Pripojenie WMS a WMTS Ortofotomozaika a iných webových služieb ÚGKK do QGIS.
- Práca s DMR v QGIS - pripojenie, nastavenie symboliky, vytvorenie tieňovaného reliéfu (hillshade), vrstevníc, odmeranie výškového profilu, vytvorenie výrezu, výpočet objemu, určenie geomorfologický tvarov reliéfu, ....
- Práca s mračnom bodov v QGIS - pripojenie, nastavenie symboliky, zobrazenie vybraných tried, 3D zobrazenie.

                      10:00              prestávka

        10:10              Ing. Robert Geisse, PhD. (Katedra geodézie)
                                      
Využitie DMR 5.0 v geodetickej praxi
- Porovnanie DMR 5.0 a predchádzajúcich meraní účelového mapovania polohopisu a výškopisu pre projekty pozemkových úprav.
- Tvorba mapy sklonov a mapy expozície pri projektoch pozemkových úprav (zmeny vizualizácie, vlastností DMR).
- Export z QGIS do geotiff a načítanie do softvéru Kokeš.

       10:50              doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. (Katedra geodézie)
                                     
Účelové mapovanie na podklade mračna bodov

      11:30              Peter Halupka  (3gon Slovakia, s.r.o.)
                                    DJI Enterprise drony so senzormi pre fotogrametriu a laserove skenovanie

      11.35               záver

 

Odborný garant: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (SSGK), e-mail: lubica.hudecova@stuba.sk

Organizačný garant: Ing. Peter Kyseľ (SSGK), e-mail: peter.kyseľ@stuba.sk

 

Účastnícky poplatok - vložné: 15 €; členovia SSGK majú zľavu a hradia 8 €

E-registráciu a nasledovnú úhradu vložného je potrebné vykonať najneskôr do 21.6. 2021 z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Po vykonaní registrácie potvrdenej platbou vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail

Pozvánku na webinár v prostredí Microsoft Teams obdržite e-mailom cca 3 dni pred webinárom.

Platbu vykonajte prevodom na účet SSGK, súčasť platby je variabilný symbol  - Vaše IČO pri firme alebo 280621 pri fyzickej osobe,  meno a priezvisko uviesť v poznámke. Názov účtu: SSGK
IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062

                           

 Späť