Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Plán akcií na rok 2018


28.2.-1.3.2018
BRNO

 

ČSGK
SZ Brno
SSGK
 


12. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
      O KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ

  tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov,
ktoré v trojročnom intervale organizujeme v súčinnosti s národnými štátnymi orgánmi Slovenska a Česka.


24
.-26.
V.2018
Praha
hotel DUO


ČSGK
SSGK
SGP

 
24. MEDZINÁRODNÉ
ČESKO - POĽSKO - SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

 

8.-9.XI.
hotel LUX
Banská
Bzstrica

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


26. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu

26.XI.2018
Bratislava
SSGK

 
VALNÉ ZHROMÁŽDENIE
SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI GEODETOV
A KARTOGRAFOV

Po 4. rokoch si členovia SSGK po odbornom programe, zhodnotení činností zvolia nové výkonné orgány spoločnosti.

História podujatí

 

 

Čo bolo uskutočnené v roku
 (programy, fotky, prezentácie, závery):


 2016

späť