Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Slovak Union of Surveyors and Cartographers
Member no: MA-10074
Kocelova 15, 815 94  Bratislava, SLOVAKIA
 

        Predseda: Dušan Ferianc, EUR ING
        FIG Representative: Ing. Štefan Lukáč
      

Delegáti za SSGK v odborných komisiách na rok 2021

FIG Commission 1
Odborné štandardy a prax
Professional Standards and Practice

Ing. Marián Marčiš, PhD.
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie
marian.marcis@stuba.sk

FIG Commission 2
Odborné vzdelávanie
Professional Education

FIG Commission 3
Manažment priestorových údajov
Spatial Information Management

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie
lubica.hudecova()stuba.sk

FIG Commission 4
Hydrológia
Hydrography

Ing. Marek Fraštia, PhD.
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie
marek.frastia()stuba.sk

FIG Commission 5
Určovanie priestorovej polohy a meranie
Positioning and Measurement

doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
TU Košice, Fakulta BERG, Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
juraj.gasinec()tuke.sk

FIG Commission 6
Inžinierska geodézia
Engineering Surveys

Ing. Štefan Lukáč.
LIPG, s.r.o., Bratislava
lipg()upcmail.sk

FIG Commission 7
Kataster nehnuteľností
Cadastre and Land Management

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie
lubica.hudecova()stuba.sk

FIG Commission 9
Oceňovanie nehnuteľností
Valuation and the Management of Real Estate