Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov   
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů

            

26. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni
4. - 6.6.2020,

Hotel Vienna House Andel's **** Lodž

     
 
Cieľom 26. medzinárodných poľsko – česko - slovenských geodetických dní je integrácia profesijných špecialistov zo zúčastnených krajín v odbornej i spoločenskej problematike.
POZVÁNKA - prihláška - prihláška emailom

Podľa záujmu prihlásených uvažujeme i o spoločnej preprave autobusom

        1.)   Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch od národných autorít

                Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych i kartograficznych

        Na základe osobných pozvaní by mali referovať:

§  Mária Frindrichová, predsedníčka ÚGKK SR

§  Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju

§  Karel Štencel, místopředseda ČÚZK

2.)    Úloha geodézie pri formovaní mestského priestoru (Smart City)
a vidieckych oblastí (Smart Village)

      Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast (Smart City) i terenów wiejskich (Smart Village)

Geisse R.;  Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita

Pozemkové úpravy – nástroj formovania vidieckych oblastí

Land consolidation – a tool for formation of rural territories

 

Formánek J.; Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha

Digitální technická mapa ČR a centrální komponenta DMVS ve správě ČÚZK

DIGITAL TECHNICAL MAP OF THE CZECH REPUBLIC AND THE CENTRAL COMPONENT OF DMVS IN THE MANAGEMENT OF ČÚZK

3.)    Automatizácia a aplikácia inovatívnych meracích techník v geodéziii
    Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych w geodezji

Kollár D.; Geotronics Slovakia, s.r.o., Bratislava

Zber priestorových údajov na podklade panoramatických snímok mobilného mapovania

Spatial Data Collection Using Panoramic Images from Mobile Mapping System

 

Šafář V., Černota P.; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Bezkontaktní metody měření v katastru České republiky

CONTACTLESS METHODS MEASUREMENT BY CADASTRAL MAPPING IN THE CZECH REPUBLIC

 

4.)    Miesto geodeta a využívanie geodetických techník v iných odvetviach
   Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych branżach

Oros M.; Geotronics Slovakia, s.r.o., Bratislava

Technológia bezpilotných leteckých prostriedkov (UAV)

The technology of unmanned aerial vehicles (UAV)

 

Brejcha M.; Data System s.r.o., Teplice

Využití KOMBINACE výsledků BEZPILOTNÍHO SNÍMKOVÁNÍ A eleKtrické odporové tomografie pro výpočet objemů navětralých partií nestabilního skalního bloku

APPLICATION OF COMBINATION OF PILOT-FREE IMAGE RESULTS AND ELETRICAL RESISTANCE TOMOGRAPHY FOR CALCULATING THE VOLUMES OF WINDED PARTS OF NON-STABLE ROCK BLOCK

 

5.)    Smery rozvoja národných priestorových referenčných systémov
   Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych

Droščák B.; Geodetický a kartografický ústav v Bratislave

Stručné vyhodnotenie Smerov rozvoja geodetických základov Slovenska za roky 2016-2020

Brief Evaluation of the Slovakian Geodetic Controls Development (2016-2020)

 

Řezníček J.; Zeměměřický úřad Praha

AKTUÁLNÍ STAV SPRÁVY GEODETICKÝCH REFERENČNÍCH SYSTÉMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

PRESENT STATUS OF ADMINISTRATION OF GEODETIC REFERENCE SYSTEMS IN THE CZECH REPUBLIC

 

         6.)    Moderné technológie a algoritmy v geodézii  - študentské, doktorantské práce z univerzít
                 Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji - sesja studencka i doktorancka

Hideghéty A. a kol.; Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Meranie pretvorenia dna odtokového kanála na modeli vodného diela Hričov

Deformation measurements of the bottom of drain channel on the Hričov power pond model

 

Kyseľ P.; Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Využitie UAV v katastri nehnuteľností

Utilization of UAV in the cadastre of real estates

 

Kello J.; Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava

Priestorové zameranie a grafická interpretácia zrúcaniny hradu Čičva v prostredí softvérov spoločnosti AUTODESK

Spatial surveying and graphic interpretation of Čičva Castle ruins in software Autodesk Inc.

 

Suk T.;  ČVUT Praha

Způsob určovaní teplotního gradientu pro potřeby IG

METHOD OF DETERMINING THE TEMPERATURE GRADIENT FOR THE NEEDS OF IG

 

 

               Pripravili pre Vás na výber alternatívy exkurzií (ponuka):

    1)      Centrum Nauki i Techniki EC1

    2)      Centralne Muzeum Włókiennictwa i Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej

    3)      Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Fabryki – Manufaktura, Muzeum Sztuki Nowoczesnej ms2

 

               Program:

Štvrtok 4.6.2020

do 15:30    Check-in na recepcii hotel

16:00    Zahájenie, príhovory reprezentatov národných stavovských spoločností a hostí
16:30   
referáty z oblasti 1.)

17:30   
referáty z oblasti 2.)
20:30   
Spoločenský večer

Piatok  5.6.2020

                                    9:00      referáty z oblasti sekcie  3.)
       
                            11:00    referáty z oblasti sekcie  4.)
                                   
12:30    obed
                                    13:30        
Exkurzie
                                    20:00       
 
Raut

Sobota  6.6.2020

                              9:00     referáty z oblasti sekcie  5.)
                                   10:30   
referáty z oblasti sekcie  6.)
                                   13:00   
Ukončenie 26. MGD

Termíny:

        Do 15.4.2019 – zaslať záväznú prihlášku vrátane výberu exkurzie

        Do 15.4.2019uhradiť účastnícky poplatok 250 €

       

Účastnícky poplatok:

    Účastnícky poplatok: 250 €/osoba, ktorý zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v dvoj-lôžkových izbách hotela Tatra), konferenčné poplatky, stravovanie, exkurziu a pracovné materiály. Členovia SSGK majú z tejto ceny zľavu
na 235 €.
Storno po 30.4.2019 nie je možné, iba výmena účastníka.

Údaje na úhradu:

názov účtu: SSGK  v VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2 
SWIFT SUBASKBX    IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062     VS: IČO resp, dátum narodenia RRMMDD

Kontakt na registráciu:

        Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , Koceľová 15, 815 94  Bratislava, e-mail: ssgk@ssgk.sk ;

        Organizačný garant: Ing. Ľubica Hudecová (0903 786 614)

                           

 Späť