Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů

           

25. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni
6
. - 8.6.2019, hotel TATRA**** Bratislava

Pozvánka
 
Jubilejná 25. konferencia geodetov, kartografov a zamestnancov špecializovanej štátnej správy, sa uskutoční
po Varšave a Prahe, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. Tematické zameranie 25. medzinárodných slovensko-poľsko-českých geodetických dní bude orientované na riešenia, ktoré porovnáme v šiestich oblastiach:

        1.)    Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch od národných autorít

        Na základe osobných pozvaní by mali referovať:

§  Mária Frindrichová, predsedníčka ÚGKK SR

§  Waldemar Izdebski, Glówny Geodeta Kraju

§  Karel Večeře, předseda ČÚZK

2.)    Kataster nehnuteľností „verzus“ priestorové služby GNSS

§  grafická časť operátu katastra realizovaná v národnom geodetickom referenčnom systéme

§  meračské práce realizované technológiami GNSS v ETRS89 na aktualizáciu operátu katastra

§  riešenie transformácie

§   nové technológie implementované do klasických postupov

3.)    Aktuálne výskumné projekty a granty v geodézii a kartografii

§  projekt riešený zo štátneho rozpočtu, grantov EÚ vo výskumných ústavoch,
 centrách excelentnosti alebo komerčných firmách

§  stav riešenia výskumného projektu z oblasti geodézie

4.)    Využitie služieb štátnych geoportálov na portálové riešenia tematických GIS

§  využitie služieb WMS, WFS ako podkladu na riešenie tematických nadstavieb
 grafických informačných systémov v štátnej, verejnej alebo obecnej správe

§  verejnosť štátnych portálov, registrácia, spoplatnenie

§  online obchod (e-shop) portálov

5.)    BIM z pohľadu geodeta

§  stav implementácie BIM

§  BIM v záväzných referenčných systémoch,

§  grafické dáta a ich interpretácia

§  BIM verzus GIS

§  technológie zberu údajov pre tvorbu a kontrolu BIM modelu

§  kontrola skutočného vyhotovenia stavby - konkrétne aplikácie

         6.)    Ocenené študentské práce z univerzít

        Pripravujeme pre Vás na výber alternatívy exkurzií:

    1)      Automobilka Volkswagen Bratislava, a.s.
prehliadka modernej robotizovanej výroby aut typov VolkswagenTouareg, Audi Q7, Volkswagen-up!, e-up!, Škoda - Citigo

    2)      Dunaj - stupeň Čunovo vodného diela Gabčíkovo
prehradenie Dunaja v Čunove, areál vodných športov - divoká voda, galéria Danubiana)

    3)      Bratislavské nábrežia

        Mikovíniho poludník, most SNP s vyhliadkou UFO, divadlo Aréna, Starý most, centrum EUROVEA, Slovenské národné divadlo)

               Plánovaný program:

Štvrtok 6.6.2019

15:00    Zahájenie, príhovory reprezentatov národných stavovských spoločností a hostí
15:45   
referáty z oblasti 1.)

18:30   
Primaciálny palác - exkurzia, raut
21:00   
Večerné historické jadro Bratislavy

Piatok  7.6.2019

                                    9:00    referáty z oblasti sekcie  2.)
       
                            10:00    referáty z oblasti sekcie  3.)
                                   
11:30    referáty z oblasti sekcie  4.)
                                    15:00        
Exkurzie
                                    20:00       
 
Raut - hotel Tatra

Sobota  8.6.2019

                              9:00     referáty z oblasti sekcie  5.)
                                    10:30   
referáty z oblasti sekcie  6.)
                                    12:00   
Ukončenie 25. MGD

Termíny:

        Do 15.3.2019 – zaslať abstrakt príspevku

        Do 15.4.2019 – zaslať záväznú prihlášku vrátane výberu exkurzie

        Do 30.4.2019uhradiť účastnícky poplatok 245 € (pre hostí z BA  - bez ubytovania 165 €)

        Po 30.4.2019 – sa zvyšuje účastnícky poplatok za registráciu na 275 €

 

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok: 245 €/osoba, ktorý zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v dvoj-lôžkových izbách hotela Tatra), konferenčné poplatky, stravovanie, exkurziu a pracovné materiály. Z celkového poplatku je 80 € nocľažné. V prípade záujmu o ubytovanie v 1/1 izbe je príplatok 45 €, teda 290 €. Storno po 30.4.2019 nie je možné, iba výmena účastníka.

Údaje na úhradu:

názov účtu: SSGK  v VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2 
SWIFT SUBASKBX    IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062     VS: IČO resp, dátum narodenia RRMMDD

Kontakt na registráciu:

        Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , Koceľová 15, 815 94  Bratislava, e-mail: ssgk@ssgk.sk ;

        Organizační garanti: Ing. Dušan Ferianc (0903 406 504), Ing. Štefan Lukáč (0905 357 841)

                            Späť