Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov   
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů

            

25. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni
6
. - 8.6.2019, hotel TATRA**** Bratislava

Pozvánka

      Do 30.4.2019 – zaslať záväznú prihlášku vrátane výberu exkurzie bez garancie ubytovania
 
Jubilejná 25. konferencia geodetov, kartografov a zamestnancov špecializovanej štátnej správy, sa uskutoční
po Varšave a Prahe, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. Tematické zameranie 25. medzinárodných slovensko-poľsko-českých geodetických dní bude orientované na riešenia, ktoré porovnáme v šiestich oblastiach:

        1.)    Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch od národných autorít

        Na základe osobných pozvaní by mali referovať:

§  Mária Frindrichová, predsedníčka ÚGKK SR

§  Alicja Kulka, zastępca Głównego Geodety Kraju

§  Karel Večeře, předseda ČÚZK

2.)    Kataster nehnuteľností „verzus“ priestorové služby GNSS

Šuppová I.; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava

Kataster nehnuteľností „verzus“ priestorové služby GNSS

"Verzus" Real Estate GNSS Space Services

 

Kulka A.: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszava

Informacja Katastralna w Polsce

Cadastral Information in Poland

 

Souček P.; Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha

Kataster nehnuteľností a GNSS

Real Estate and GNSS Space Service

 

3.)    Aktuálne výskumné projekty a granty v geodézii a kartografii

Kožarík M., Márton M., Bundzel M., Sabol P.; GEODETICCA, s.r.o., Košice

Extrakcia vektorových objektov z obrazových dát

Extraction of vector objects from image data

 

Szpunar R., kol.; Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Centrum naukowych analiz geoprzestrzennych, obliczeň satelitarnych wraz z laboratoriami testowania / certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)

The scientific centre of GeospaTial  DATA analysis  and TESTING of Geodetic/GEOMATIC Equipment (CENAGIS)

 

Makovec R., Šafář V.; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Praha - Zdiby

Projekty aplikačního výzkumu v oblasti mapování v ČR - Normy ISO a jiné standardy v rámci projektů a aktivit VÚGTK

 

4.)    Využitie služieb štátnych geoportálov na portálové riešenia tematických GIS

Dekan T., Michalík Ľ.; Geodetický a kartografický ústav v Bratislave

Portál ZBGIS

 

Jaroszewicz J.; Politechnika Warszawska

Dane przestrzenne dostępne przez usługi sieciowe wrealizacjizadań administracji publicznej

Spatial data available through network services in the services in the implementation of public administration task

 

Faugnerová J.; Koordinátor INSPIRE, CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha

Národní geoportál (INSPIRE)

 

5.)    BIM z pohľadu geodeta

Erdélyi J.; Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita

Informačné modelovanie stavieb – pohľad geodeta

Building information modeling and the surveyor

 

Owerko T.; Department of Engineering Surveying and Civil Engineering AGH University of Science and Technology

Technologia BIM z perspektywy inzyniera geodety oraz inžyniera ladowego

BIM technology from Engineering Surveying and Civil Engineering perspective

 

Vybíralová V.; SŽDC, s. o., SŽG Praha

Zavádění Metody BIM v prostředí české železnice

Information system of GNSS

         6.)    Študentské, doktorantské práce z univerzít

Hideghéty A.; Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Analýza vplyvu kompresie obrazu na presnosť RPAS fotogrametrie

Analysis of the impact of Image compression on the ACCURACY of Rpas photOgrammetry

 

Čarný Ľ.; ÚGKaGIS/FBERG/Technickej univerzity v Košiciach

Posúdenie vplyvu faktorov merania na tvorbu modelu ľadovej výplne jaskyne

Assessment of the influence of measurement factors on the model of the cave ice filling

 

Choromański K.; Warsaw University of Technology

Wykorzystanie technologii NVIDIA CUDA do przyspieszenia obliczeň przestrzennych na potrzeby laboratorium CENAGIS

Use of NVIDIA CUDA technology to accelerate geospatial computations for use in CENAGIS laboratory

 

Szymczak J.; Warsaw University of Technology

Interaktywne przedstawienie zasobów muzealnych poprzez wykorzystanie fotorealistycznej dokumentacji oraz technologii VR

Interactive presentation of museum resources through the use of photorealistic documentation and VR technology

 

Biel D., Matwij W.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering,   aków

Określenie źródeł deformacji konstrukcji wieży szybowej w oparciu o naziemny skaning laserowy i metodę elementów skończonych

Determing the headframe construction deformation using Terestrial laser scanning and Finite element method

 

Plesník J.; Katedra geodézie a důlního měřictví, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Využití TLS při měření přechodových oblastí mostních konstrukcí

Use of TLS technology for Measuring Crossing Areas of Bridge Structures

 

               Pripravujeme pre Vás na výber alternatívy exkurzií:

    1)      Automobilka Volkswagen Bratislava, a.s.
prehliadka modernej robotizovanej výroby aut typov VolkswagenTouareg, Audi Q7, Volkswagen-up!, e-up!, Škoda - Citigo

    2)      Dunaj - stupeň Čunovo vodného diela Gabčíkovo
prehradenie Dunaja v Čunove, areál vodných športov - divoká voda, galéria Danubiana

    3)      Bratislavské nábrežia

        Mikovíniho poludník, most SNP s vyhliadkou UFO, divadlo Aréna, Starý most, centrum EUROVEA, Slovenské národné divadlo)

               Plánovaný program:

Štvrtok 6.6.2019

15:00    Zahájenie, príhovory reprezentatov národných stavovských spoločností a hostí
15:45   
referáty z oblasti 1.)

18:30   
Primaciálny palác - exkurzia, raut
21:00   
Večerné historické jadro Bratislavy

Piatok  7.6.2019

                                    9:00    referáty z oblasti sekcie  2.)
       
                            10:00    referáty z oblasti sekcie  3.)
                                   
11:30    referáty z oblasti sekcie  4.)
                                    15:00        
Exkurzie
                                    20:00       
 
Raut - hotel Tatra

Sobota  8.6.2019

                              9:00     referáty z oblasti sekcie  5.)
                                    10:30   
referáty z oblasti sekcie  6.)
                                    12:00   
Ukončenie 25. MGD

Termíny:

        Do 15.3.2019 – zaslať abstrakt príspevku

        Do 15.4.2019 – zaslať záväznú prihlášku vrátane výberu exkurzie

        Do 30.4.2019uhradiť účastnícky poplatok 245 € (pre hostí z BA  - bez ubytovania 165 €)

        Po 30.4.2019 – sa zvyšuje účastnícky poplatok za registráciu na 275 €

 

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok: 245 €/osoba, ktorý zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v dvoj-lôžkových izbách hotela Tatra), konferenčné poplatky, stravovanie, exkurziu a pracovné materiály. Z celkového poplatku je 80 € nocľažné. V prípade záujmu o ubytovanie v 1/1 izbe je príplatok 45 €, teda 290 €. Storno po 30.4.2019 nie je možné, iba výmena účastníka.

Údaje na úhradu:

názov účtu: SSGK  v VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2 
SWIFT SUBASKBX    IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062     VS: IČO resp, dátum narodenia RRMMDD

Kontakt na registráciu:

        Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , Koceľová 15, 815 94  Bratislava, e-mail: ssgk@ssgk.sk ;

        Organizační garanti: Ing. Dušan Ferianc (0903 406 504), Ing. Štefan Lukáč (0905 357 841)

                            Späť