Český svaz geodetů a kartografů
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 XXIV. medzinárodné  česko - slovensko - poľské
geodetické dni

tradičné stretnutie  českých, slovenských, poľských geodetov, katastrálnikov, kartografov a zamestnancov rezortov.

24. - 26.5.2018

hotel DUO Praha

 Pozvánka (pdf)       e-mail: ssgk@ssgk.sk

Plánovaný program 
XXIV. medzinárodných  poľsko – česko  – slovenských
geodetických dní:

Blok 1.    Informácie vedúcich predstaviteľov národných rezortov, zväzov, hostí

      Karel VEČEŘE, předseda - Český úřad zeměměřický a katastrální 
Ľubomír SUCHÝ, podpredseda - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
xy - Główny Urząd Geodezji i Kartografi

Blok 2.    Geodetické základy a Státní mapové dílo
CZ - Karel BRÁZDIL; Jan ŘEZNÍČEK: SPRÁVA GEODETICKÝCH ZÁKLADŮ A STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL V ČESKÉ REPUBLICE
SK - Ľubica HUDECOVÁ: PRIESTOROVÁ ANALÝZA KATASTRÁLYCH MÁP AKO NÁSTROJ NA PRIORIZOVANIE ICH OBNOVY
PL - Dominik PIETKA: PODSTAWOWA OSNOWA GEODEZYJNA, GRAWIMETRYCZNA I MAGNETYCZNA NA OBSZARZE POLSKI OCENA STANU I PROGNOZY ROZWOJU

Blok 3.    Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu
CZ - Petr POLÁK: GEODETICKÁ MĚŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
SK
- Štefan LUKÁČ:
ORGANIZÁCIA, RIADENIE A REALIZÁCIA GEODETICKÝCH ČINNOSTÍ V STAVEBNÍCTVE A V PRIEMYSLE NA SLOVENSKU
PL -
Tomasz LIPECKI: DLACZEGO W POLSCE JEST TAK MAŁO TUNELI?

Blok 4.    Pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností
CZ -
Pavel DOUBEK: KATASTR NEMOVITOSTÍ A POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČR
SK - Andrej VAŠEK: Pozemkové úpravy v Slovenskej republike
PL -
Alicja MEUSZ: ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRZY PROWADZENIU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRU NIERUCHOMOŚCI)

Blok 5.    Geodézie a Smart City
CZ -  Jiří Drozda; Petr Krejčí; Radek Augustýn: SMARTCITY BEZ GEOSPATIAL NEJDE
SK -  Ján NÝVLT, Reka MATOUŠKOVÁ: DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY A GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY
PL -
Anna FIEDUKOWICZ; Dariusz GOTLIB; Tomasz KULISIEWICZ; Mieczysław MURASZKIEWICZ; Robert OLSZEWSKI: WARSZAWA 2030 – MIASTO INTELIGENTNE (SMART CITY). WIZJA I PROPOZYCJA REALIZACJI

Študenské referáty
CZ -
Ondřej DUDÁČEK:
VÝZNAM HISTORICKÝCH HRANIČNÍCH ZNAKŮ
CZ - Jakub NOSEK: ANALÝZA GEOMETRIE SÍTĚ TRANSFORMOVANÉ GLOBÁLNÍM KLÍČEM VERZE 1710
SK -
Dáša BAČOVÁ: ANALÝZA TURISTICKÝCH MÁP VYSOKÝCH TATIER
SK -
Gabriela  BARICZOVÁ: TVORBA BIM MODELU KROVU HISTORICKEJ BUDOVY
PL - Bartłomiej MAJERSKI: Wykorzystanie pasywnego radaru w satelitach i wykrywanie marnotrawstwa kosmicznego (USAGE OF PASSIVE RADAR IN SATELLITES AND SPACE DEBRIS DETECTION)
PL - Mariusz URBAŇSKI: KORZYSTANIE Z INTEGRACJI TECHNIKI FOTOGRAMMETRYCZNEJ DO ANALIZOWANIA ZMIAN W DRZEWOSTANACH DRZEWOWYCH (USING OF THE INTEGRATION OF PHOTOGRAMMETRIC TECHNIQUES TO ANALYSE CHANGES IN TREE STANDS)

V blokoch 2. - 4. budeme mať možnosť si vypočuť z každej krajiny jednu prednášku, v ktorej sa budeme môcť oboznámiť:
-
kdo riadi a a akej štruktútre je zabezpečená predmetná činnosť,
-
kdo realizuje - organizuje zber údajov, ich presnosť a verifikáciu pri preberaní,
-
spôsob financovania,
-
pravidlá poskytovania informácií a údajov štátnej a komerčnej sfére, spôsob a úhrady,
-
požiadavky na vzdelanie geodetov,
-
požiadavky na získanie špeciálneho oprávnenia k výkonu geodetických prác,
-
aktuálne legislatívne a technické předpisy.

V jednotlivých blokoch okrem národných prednášok odznejú i študentské referáty a predstavenie sponzorov.

           Rámcový časový harmonogram:

Štvrtek 24.5.    napr. Bratislava hl.stanica - 5:45 RJ 1044 RegioJet  pr. 9:42
                                                               8:07
280 Metropolitan  pr. 12:07
                         do –  12:30      príjazd a prezencia účastníkov
                         13:00 – 18:30  slavnostné zahájenie a odborné referáty 1.- 2. blok
                         20:00               spoločná večera
Pátek   25.5.     8:30 – 13:25   odborné referáty 3. - 4. blok
                         13:30 – 14:30  obed
                         15:00 – 19:00  voľnočasová aktivita
                         20:00               slávnostný raut, hudba a tanec

Sobota  26.5.    9:30 – 11:00   odborné referáty a diskusia, ukončenie 5.blok
                         11:45 – 13:45  obed a ukončenie akcie

Exkurzie a voľno časové aktivity:

    Organizátori pripravujú hromadný vstup podľa záujmu do: Pražský hrad, Technické muzeum.

Registrácia:  

   Záväznú prihlášku je potrebné zaslať iba prostredníctvom národného spoluorganizátora najneskoršie do 16.4.2018 e-mailom,  prostredníctvom ON-LINE z stránky prípadne poštou na SSGK.

Účastnícky poplatok:  240  € zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v 1/2; pri 1/1 + 74 €) ), konferenčné poplatky, pracovné materiály, stravovanie, exkurziu. Úhradu bankovým prevodom je potrebné splatiť do 20.4.2018.
Storno poplatok  15 dní pred akciou je to 100 % (vložné  sa nevráti, možnosť náhradníka).

 

Údaje na bankový prevod:  VÚB a.s., Bratislava – Ružinov   

IBAN:  SK18 0200 0000 0000 1213 3062 

VS: IČO  (resp. dátum narodenia),  POZNÁMKA:  priezviská

Doprava:

Individuálna. Odporúčame využiť vlak, nakoľko na diaľnici je mnoho obmedzení pre rekoštrukciu. Pri využití  službieb REGIO JETU je cena v druhej triede iba od 4,80 do 8,40 €.

Národní organizátori:

    Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Koceľová 15, 815 94  Bratislava, e-mail: ssgk@ssgk.sk

    Český svaz geodetů a kartografů  o.s. -  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  

    Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Główny – ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa   
 

Mapa lokality: