Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločnésti

a

    Český svaz geodetů a kartografů

pripravili 13. medzinárodnú konferenciu

GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE
pod záštitou
PaedDr. Arpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby SR a  Ing. Dana Ťoka, ministra dopravy ČR

 Kongresový hotel Centrum***Košice
21. - 22.09.2017

Odborný garant:   Ing. Štefan Lukáč                Organizačný garant: Ing. Dušan Ferianc, EUR ING

Tematická komisia:   Ing. Dušan Ferianc, EUR ING. - predseda SSGK, Ing. Václav Šanda - predseda ČSGK, Ing. Štefan Lukáč - predseda OS inžinierskej geodézie pri SSGK, Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - predseda OS inžinierskej geodézie pri ČSGK, Ing. Radomír Havlíček -  Správa železniční dopravní cesty, s.r.o., Ing. Kamil Alferi - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. - Vysoká škola báňská Ostrava, Ing. Roman Čítek - SUDOP, a. s., Ing. Pavel Sobotka - Pragoprojekt, a. s., Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.- ČVUT Praha, Prof. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. - ČVUT Praha, Ing. Pavel Hánek, Ph.D. - VÚGTK, v. v. i., Doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD. - Fakulta BERG TU Košice, Doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová - Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Stavebná fakulta STU Bratislava, Ing. Jozef Kožár - Geo-kod, s.r.o., Ing. Matej Mikulič - Stredisko železničnej geodézie ŽSR, Doc. Ing. Jaroslav Šíma, PhD. - Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Ing. Richard Szabó - Doprastav, a. s.

on-line registrácia         Pozvánka

 Cieľom konferencie je prezentovať aktuálny stav, možnosti rozvoja a súčasné trendy geodézie a kartografie v železničnej, cestnej, leteckej, vodnej doprave a telekomunikáciách, ako aj na poznatkoch a skúsenostiach dokumentovať uplatnenie geodetov a kartografov v špecifickej projekčnej činnosti, v dopravnej investičnej činnosti a v rôznorodej realizačnej činnosti rezortov dopravy v SR i ČR za podpory nových prístrojových a informačných technológií.

 

Rámcový program medzinárodnej konferencie:

ŠTVRTOK   21.9.2017

12:30 - 12:45  Zahájenie a otvorenie konferencie

12:45 - 1. tematický blok - PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ, BIM, GIS - 1.část

14:15 - Prestávka (coffe-break)

14:45 - 1. tematický blok - PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ, BIM, GIS - 2.část

16:00 -  Prestávka (coffe-break)

16:30 - 2. tematický blok - REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB

18:40 - Ukončení jednacího dne

od 19:30  RAUT

PIATOK   22.9.2017

07:30 - 8:30  Raňajky

08:30 - 3. tematický blok - MONITORING DOPRAVNÍCH STAVEB

09:55 - 10:20     Prestávka (coffe-break)

10:20 - 11:45  4. tematický blok - MODERNÍ TECHNOLOGIE

11:45 - Ukončeníe

12:15 - 13:15  Obed

od 13:30  Exkurzia - Návšteva Leteckého muzea a Technického muzea v Košiciach

      Prihlásené prezentácie:

I. tematický blok: PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ, BIM, GIS

1.1    VYKYDAL, I. (Státní fond dopravní infrastruktury, ČR): Uplatnění informačního modelování BIM v dopravních stavbách z pohledu SFDI
1.2    PROVAZNÍK, P. (Správa železniční dopravní cesty, s. o., ČR): Příprava VRT v České republice nebo implementace systému BIM u SŽDC
1.3    JANEČEK, T. – KOŽÁR, J. (GEO-KOD, s.r.o., SR): Realizácia stavby ŽSR „Modernizácia trate Púchov-Žilina, II. etapa“ na princípoch BIM
1.4    POLÁKOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. (ŘSD ČR): Implementace GIS a sběr dat prostorových objektů na ŘSD ČR
1.5    PATOČKA, O. (Bentley ČR): Podpora BIM v riešeniach Bentley Systems
1.6    HAVLÍČEK, R. (Správa železniční dopravní cesty, s. o., ČR): Železniční geodézie v podmínkách SŽDC v období mezi konferencemi
1.7    SOBOTKA, P. (PRAGOPROJEKT, a. s., ČR) - ALFERI, K. (ŘSD ČR): Zeměměřické činnosti při projektování staveb pozemních komunikacía jejich vliv na realizaci staveb
1.8    MATIÁŠ, M. (GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., SR): Hlavný geodet stavby pri projektoch diaľničnej infraštruktúry
1.9    ROTOVÁ, P. – ALFERI, K. (ŘSD ČR): Inženýrskogeologické poměry v oblasti Prackovic a vznik svahové deformace na novém úseku dálnice D8
1.10  OROS, M. (Geotronics, s.r.o. SK): Trimble Edge Wise – SW slúžiaci na vytvorenie presných BIM modelov

II. tematický blok: REALIZÁCIA DOPRAVNÝCH STAVIEB

2.1  DOLEŽAL,M. – SZABÓ,R. (Doprastav, a. s., SR): Požiadavky a nároky na geodetické práce novej mestskej časti Bory-Lamačská brána
2.2  GARAJ,M. (GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., SR):
Geodetické činnosti pri výstavbe estakády Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)) diaľnice D3 nad cestou I/18, železnicou a vodnou stavbou Hričov
2.3  MORAVČÍK,M. (GEOsys, s.r.o., SR):
Geodetické práce počas výstavby tunela Višňové z pozície banského merača
2.4  KOŽA,A. – HOZA,M. (Doprastav, a. s. , SR):
Geodetické práce na tuneli Poľana diaľnice D3 Svrčinovec-Skalité z pohľadu geodeta zhotoviteľa
2.5  FÜLEKY,T. (GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., SR):
Činnosť geodeta pri montáži a výsuve novej oceľovej konštrukciee Starého mosta v Bratislave
2.6  MOLČAN, V. (GEOsys, s.r.o., SR): Činnosť hlavného geodeta zhotoviteľa na križovatke Triblavina diaľnice D1 Bratislava-Trnava
2.7  NIKEL,P. (Doprastav, a. s., SR): Geodetické práce pri rekonštrukcii cesty I/72 Zbojská-sedlo Tisovec, Čertova dolina

III. tematický blok: MONITORING DOPRAVNÝCH STAVIEB

3.1    VINTER,M.- ČERMÁK,M.- ŠPLÍCHAL,L. (INSET, s.r.o., ČR): Realizace výtahů do stanic Můstek A, B Pražského metra z pohledu komplexního monitoringu
3.2    BLAŽEK,D.-ALFERI,K.(ŘSD ČR)-BÁRTA,L.-SLÁMA,J. (GEOPONT 3D, s.r.o.,ČR):
Projekt geodetického monitoringu v geologicky nestabilném území dálnice D8 Lovosice – Řehlovice
3.3    KOPÁČIK,A.-KYRINOVIČ,P.-ERDÉLYI,J.(Katedra geodézie SvF STU, SR):
Dlhodobý monitoring mostných konštrukcií – očakávania a možnosti
3.4    KUDLIČKA,V. (GEODETICCA, s.r.o., SR): 
Automatizovaný monitoring stavebných a prírodných objektov pomocou systému AMON
3.5    IŽVOLTOVÁ,J.-ŠESTÁKOVÁ,J.-CHROMČÁK,J. (Katedra geodézie SvF ŽU, SR):
Výsledky deformačných meraní pevnej jazdnej dráhy
3.6    KYNČÁK,L.-SEMAN,P. (Doprastav, a. s., SR):
Geodetické merania deformácií mostného objektu 205-00 diaľnice D1 Fričovce-Svinia počas výstavby

IV. tematický blok: MODERNÉ TECHNOLÓGIE

4.1    TALÁCKO,M. (Geotel, s.r.o., ČR):  Zkušenosti s použitím měřícího systému Geotel při výstavbě metra v Riadu (KSA)
4.2    ŠAFÁŘ,V. (VÚGTK, v.v.i., ČR), ČERNOTA, P. (VŠB TU OStrava):
Efektivita, kvalita a možnosti senzorů UAV ve prospěch BIM železničních komunikací
4.3    BUREŠ,J. (Ústav geodézie, FAST VUT Brno, ČR):
Analýza přesnosti prostorové polohy koleje a metod její realizace
4.4    KRUPEC,M. (GEO-KOD, s.r.o., SR):
Vplyv presnosti a spoľahlivosti usmerňovacích geodetických meraní pri projektovaní a výstavbe tunelov
4.5    POSPÍŠIL,J.-ČERNOTA,P.-STAŇKOVÁ,H. (VŠB TU v Ostrave, ČR):
Zaměření prekážkových ploch heliportů letecké záchranné služby
4.6    BÁRTA,L. (GEOPONT 3D, s.r.o., ČR):
Problematika určování tlouštěk a kubatur konštrukčních vrstev vozovek

 

           Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok je 69€ + X nocí á 26€  (napr. s ubytovaním 21.9. je 95€ 
a zahŕňa ubytovanie na X nocí v izbe 1/2 s komplexným občerstvením, spoločenský večer, exkurzie, konferenčné materiály a poplatky.  Na vyžiadanie je možné ubytovanie v izbe 1/1 v zvýšenej cene á 44€/noc.

Vzhľadom na obmedzenie kapacity je potrebná registrácia a úhrada vložného do 15.8.2017, potom sa zvyšuje na 99 € + X nocí á 26 €.

Stornovanie prihlášky po 15.8.2017 nie je možné (iba výmena osôb).

Potvrdenie o úhrade (daňový doklad) dostanú účastníci z SR pri prezentácii na seminári, cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

           

            Údaje na úhradu vložného z SR:

            VÚB – Bratislava – Dulovo nám. 1         názov účtu: SSGK  

            SWIFT CODE: SUBASKBX      IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062         Var.symbol:  IČO

            Údaje na úhradu vložného z ČR:

            Číslo účtu: 1937568329 / 0800

            BIC: GIBCZPX     IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3756 8329;    Var.symb. 21222017