Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

 25. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni v Bratislave budú v termíne 6.- 8. júna 2019 v kongresových priestoroch hotela Tatra.
Zatiaľ je registrovaných cez 120 účastníkov, vrátane vrcholných predstaviteľov národných rezortov.  
Ešte stále je možnosť regisrácie, pričom ubytovanie je už iba na dotaz. Registrovať je možnosť - emailom.

ÚGKK SR dalo do pripomienkového konania návrhy noviel vyhlášok č. 300/1995 a 162/1995 v znení neskorších predpisov. Oficiálne linky na materiály sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/249 a https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/259. Termín je do 29.4.2019

Katedra geodézie, Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov usporiada konferenciu s medzinárodnou účasťou IPG 2019 s tematickým zameraním
GEODETICKÉ ČINNOSTI V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE
v Bratislave, 30. mája 2019.              Pozvánka

 

Srdečne Vás pozývame na pokračujúci XI. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie  Geodézia, kartografia a geoinformatika  2019. Hlavným organizátorom je Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU v Košiciach. Konferencia sa bude konať 10. až 13. septembra 2019 v Demänovskej doline, Hotel REPISKÁ***
Pozvánka

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave si Vám dovoľuje zaslať 1. informáciu na seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII VENOVANÉ JÁNOVI PRAVDOVI 2019, ktorý sa uskutoční 24.októbra 2019 v Bratislave.

 

 

 

"Iba dve veci sú nekonečné.
1. vesmír,
2. ľudská hlúposť,
ale o tej prvej nie som úplne presvedčený.“

Albert Einstein 

       
                                         

 

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe