Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

V júnovom čísle VTSnews je okrem iných článkov i reportáž z Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2019.  

Skončilo sa pripomienkovanie  Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Spracované pripomienky odborníkmi - členmi ZZGK aj KPÚ SR boli zaslané prostredníctvom AZZZ SR. LP/2019/508

Ďakujeme účastníkom 25. medzinárodných slovensko - poľsko - českých geodetických dni v Bratislave za  vytvorenie príjemnej rokovacej atmosféry, kvaliné a zaujímavé príspevky a vyslovovanie poďakovania organizátorom.  
 

Srdečne Vás pozývame na pokračujúci XI. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie  Geodézia, kartografia a geoinformatika  2019. Hlavným organizátorom je Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU v Košiciach. Konferencia sa bude konať 10. až 13. septembra 2019 v Demänovskej doline, Hotel REPISKÁ***
Pozvánka

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave si Vám dovoľuje zaslať 1. informáciu na seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII VENOVANÉ JÁNOVI PRAVDOVI 2019, ktorý sa uskutoční 24.októbra 2019 v Bratislave.

 

 

 

"Iba dve veci sú nekonečné.
1. vesmír,
2. ľudská hlúposť,
ale o tej prvej nie som úplne presvedčený.“

Albert Einstein 

       
                                         

 

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe