Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

V ostatnom čísle VTSnews je okrem iných článkov i reportáž z Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2019.  

Vláda Slovenskej republiky schválila v stredu 21.8.19 - Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR.
Týmto sa azda naplnili niekoľkoročné snahy stavovských a odborných organizácii na riešenie obrovských problémov s využívaním pozemkov. Je predpoklad že do konca 10/2019 bude vyber území na rok 2020  a prvý finančný balík zo štátneho rozpočtu vo výške cca 7 mil na rok 2020. Postoj vyjadrujeme v tlačovej správe.

Skončilo sa pripomienkovanie  Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Spracované pripomienky
odborníkmi - členmi ZZGK aj KPÚ SR boli zaslané prostredníctvom AZZZ SR. LP/2019/508. Je potešiteľné, že pripomienky ÚGKK SR sú zhodné s našími.

Srdečne Vás pozývame na pokračujúci XI. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie  Geodézia, kartografia a geoinformatika  2019. Hlavným organizátorom je Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU v Košiciach. Konferencia sa bude konať 10. až 13. septembra 2019 v Demänovskej doline, Hotel REPISKÁ***
Pozvánka

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave si Vám dovoľuje zaslať 1. informáciu na seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII VENOVANÉ JÁNOVI PRAVDOVI 2019, ktorý sa uskutoční 24.októbra 2019 v Bratislave.

8. ročník INGEO -  International Conference on Engineering Surveying & 4th SIG Symposium on Engineering Geodesy sa bude konať v Dubrovniku, CHorvátsko,
1. - 4. 4. 2020.

Po úspešnej tohtoročnej konferencii si môžete do kalendára dať
26. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni zabezpečuje  Zarząd  Oddziału  Łódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stowarzyszenie Geodetów Polskich v Lodži
a to 4. - 6.6.2020.

 

"Prajeme Vám krásne leto,
plné relaxu a oddychu.“

 

       
                                         

 

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe